انجمن مرسیت | Mersit Forum

نسخه‌ی کامل: مرجان هاي زنده در آكوآريوم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
براي نگهداري مرجان هاي زنده در آكوآريوم ، نياز به تخصص و آموزش مي باشد ، تامين گرما و نور مناسب براي آنها آسان است ولي مشكل اصلي ، تهيه ء غذاي مورد نياز آنها مي باشد. حتي در صورت وفور غذا ، اگر جريان كافي براي قرار دادن مواد غذايي در جلوي پوليپ ها ، در داخل آكواريوم وجود نداشته باشد ، مرگ و مير آنها حتمي خواهد بود . براي تغذيه آنها مي توان از آرتميا استفاده نمود . آرتميا را مي توان به وسيله ء قطره چكان در جلوي پوليپ ها قرار داد. براي مصرف ساير غذاهاي مناسب نيز مي توان از اين روش استفاده نمود .

خمير حاصله از ماهي هاي ريز از جمله ماهي آنچووي ( مثل كيكا ) را نيز مي توان براي تغذيه آنها به كار برد . هنگام جمع آوري مرجان ها ، همواره باستي نمونه هايي را كه فاقد سخت پوستان و ساير جانوران مي باشد انتخاب نمود . حيوانات داخل مرجان ها اگر از آن جدا نشوند ، به سرعت مي توانند آب آكواريوم را خراب نمايند . براي استفاده از مرجان غير زنده ، بايستي آن را عمل آوري نمود . اگر خودتان اقدام به جمع آوري مرجان مي نمائيد ، قبل از هر چيز بايستي كرم ها ، خرچنگ ها و ساير موجودات زنده ء ديگر داخل آنرا جدا نمائيد . براي عمل آوري مرجان بهتر است آنرا حداقل به مدت يك يا دو هفته زير نور آفتاب خشك نمود. پس از اطمينان از عدم وجود حيات در داخل مرجان و در صورت سفت و خشك شده كامل ، مي توان مرجان را ضد عفوني نمود. بهترين راه براي اين منظور قرار دادن مرجان در آب جوش و افزودن تركيبات سفيد كنندۀ كلردار به آب جوش مي باشد. مادۀ سفيد كنندۀ علاوه بر سفيد كردن مرجان ، باعث ضد عفوني آن نيز مي گردد . پس از اينكه مرجان حدود يك ساعت جوشيد ، بايستي آنرا مجددا براي مدت چند روز خشك كرده و سپس آنرا را با آب خنك روان بخوبي شست . پس از خشك كردن بايستي مجددا ٌ آنرا براي مدت چند ساعت در آب روان گذاشت . سپس مي توان مرجان را در داخل آكوآريوم قرار داد .
در صورت امكان بهتر است مرجان عمل آوري شده را از فروشگاه خريداري نمود ، زيرا تهيه و عمل آوري آن كاري نسبتا طاقت فرسا و وقت گير است.